Flyers Constitution

1. Naam

Die naam van die klub sal wees :

                                                        ST BLAIZE MODELVLIEERS

2. Doelstellings

Om die geriewe te verskaf vir die vlieg van RADIOBEHEERDE MODEL VLIEGTUIE en om belangstelling in die vliegkuns te bevorder. Om ‘n gees van welwillendheid tussen sy lede en ander radio vlieers aan te moedig. Dit is ‘n nie winsgewende organisasie.

3. Lidmaatskap

‘n Voornemende lid sal die amptelike aansoekvorm om lidmaatskap van die klub voltooi. Die bestuurskomitee sal alle aansoeke oorweeg en ‘n besluit sal geneem word om te bepaal of ‘n aansoek aanvaar of verwerp word, of moet oorstaan vir latere besluitneming. Die besluit wat deur die komitee geneem word sal finaal wees en geen verdere besware sal oorweeg word nie.aansluitingsfooi en die klubhuisheffing is met aanvaarding betaalbaar. Jaarlikse lidmaatskapgelde mag vooruit betaal betaal word of maandeliks per debietorder soos deur elke lid gereel word.
Die volgende tipes lidmaatskap is van toepassing:seniorJunior,Lewenslanke & Lewenslank Suite
Buite

‘n Junior lid is ‘n persoon onder die ouderdom van negentien jaar aan die begin van die klub se boekjaar. Junior lede het geen stemreg nie.

‘n Buitelid is ‘n persoon wat aktief aan die klub verbind is maar verder as sestig (60) kilometer vanaf die klub se vlieggeriewe woon.

‘n Lewenslange lid is ‘n persoon wat van die klub se spesiale vergunning gebruik gemaak het deur teen ‘n eenmalige bedrag te betaal, lewenslange lidmaatskap bekom het.

Die KLUB mag lewenslange erelidmaatskap toeken vir diens aan die klub gelewer of aan die sport in die algemeen. Hierdie besluit mag slegs tydens ‘n Jaarlikse Algemene Vergadering en met ‘n volstrekte meerderheid geneem word.

4.Ledegeld

Struktuur:
Eenmalige Aansluitingsfooi
Jaarlikse Lidmaatskap
aarlikse Klubhuisheffing
Buite-Lidmaatskap

Fooie vir juniorlede is die helfte van seniorfooie. Juniorlede het nie stemreg nie.

Lewenslange Erelede sal van die lidmaatskapfooi sowel as die klubhuisheffing vrygestel wees. Lewenslange lede wat nie erelidmaatskap het nie word van die lidmaatskapfooi vrygestel maar bly aanspreeklik vir die klubhuisheffing.

Die bedrae van die elemente van die jaarlikse ledegelde sal op die Jaarlikse Algemene Vergadering hersien/bepaal word. Alle ledegelde vir enige finansiele jaar is betaalbaar op 1 November. Lede het die keuse om die jaarlikse lidmaatskapfooi per debietorder te betaal in welke geval slegs die lidmaatskapfooi (nie die klubhuisheffing nie) in twaalf gelyke bedrae maandeliks, per debietorder soos deur die lid met sy eie bank gereel, aan die klub betaal mag word.

n Lid wat in gebreke bly om sy klubhuisheffing teen 31 Desember te betaal, al is sy lidmaatskap op datum, verbeur sy voorreg om die klub se vlieggeriewe te gebruik. Dit geld ook vir lede wat nie teen 31 Desember hulle voile lidmaatskapfooi betaal het, Of met hulle bank gereel het vir die nodige debietorder nie.

‘n Lid wat uit die klub bedank sal ten minste een maand skriftelike kennis gee maar bly verantwoordelik vir enige uitstaande ledegeld vir die betrokke jaar.

5. Jaarlikse Algemene Vergadering

‘n Jaarlikse Algemene Vergadering sal gedurende November van elke jaar gehou word ten einde ampsdraers vir die daaropvolgende jaar aan te wys. Die lede, na behore gekies, sal die uitvoerende liggaam (bestuur) wees; verantwoordelik vir die bestuur van die klub se sake. ‘n Kworum ten opsigte van die Jaarlikse Algemene Vergadering sal uit vyftig persent (50%) van die opbetaalde lede bestaan. Alle lede sal ten minste vier weke voor die datum van die Jaarlikse Algemene Vergadering skriftelik daarvan in kennis gestel word. Die uitvoerende bestuur sal soos volg saamgestel wees :

ALGEMENEBESTUURDER
BEMARKINGBESTUURDER
BOEKHOUDING- & ADMINISTRATIEWEBESTUURDER
BARN- & INSTANDHOUDINGBESTUURDER
KLUBHUISBESTUURDER

Vir die doel van bestuursvergaderings, sal drie bestuurslede ‘n kworum vorm, een die bestuurslede sal die  Algemenebestuurder of die Bemarkingbestuurder wees.

Die uitvoerende bestuur sal by magte wees om, mede bestuurslede waar nodig.

Voorstelle vir bespreking tydens die Jaarlikse Algemene Vergadering moet ten minste twee weke voor die datum van die jaarlikse algemene vergadering skriftelik by die Boekhouding• en Administratiewebestuurder ingedien wees, onderteken deur beide die voorsteller en sy sekondant. Dit geld ook vir voorstelle om die klub se grondwet te wysig.

Die grondwet mag slegs tydens die Jaarlikse Algemene Vergadedng, of tydens ‘n buitengewone algemene vergadering gewysig word. Voorstelle om die grondwet te wysig moet ten minste twee weke voor die datum van die betrokke algemene vergadering skriftelik by die Adminlstratlewebestuurder Ingedien word, onderteken deur beide die voorsteller en sy sekondant.

Buitengewone algemene vergadering mag deur ten minste een derde van die opbetaalde lede byeengeroep word. Sodanige versoek meet op skrif wees en minstens ses weke voor die voorgesteide datum van genoemde bultengewone algemene vergadering by die Administratiewebestuurder ingedien word ten einde tydige kennIsgewIngs aan al die klub se lede le verseker. Al die opbetaalde lede sal ten minste vier weke voor die datum van die buitengewone algemene vergadering skriftelik daarvan in kennis gestel word. Slags die sake op die voorgestelde agenda sal aandag geniet.

6. Kworum

In die geval van ‘n buitengewone algemene vergadering of die Jaadikse Algemene Vergadering, waar die vergadering verdaag as gevolg daarvan dat ‘n kworum nie gevoram is nie, sal daaropvulgende Spesiale Algemene Vergadering bele word wear weereens kworum benodig word.

7. Stemme Absentia”

Stemme aangaande spesifieke aangeleentheid is “In Absentia’anvaarbaar mits dit skriftelik ontvang word voor daar op die betrokke aangeleentheid besluit word.

8. Wetilk

Die wetlike aanspreeklikheld van die klub berus by alle lede en nie by individue of ampsdraers nie.

8.1 Regsaanspreeklikheid

Elke individu wat van die klub se vlieggeriewe gebruik maak is vir sy/ haar eie persoonlike regsaanspreeklikheid ten opsigte van skade deur modelvliegtuie veroorsaak, verantwoordelik. SAMA-lidmaatskap voldoende versekering-dekking vir lede. Vir hierdie rede is dit ‘n vereiste van die klub dat al sy lede asook besoekende vlieers, bewys van geldige SAMA-lidmaatskap het.

8.2 Publieke Regsaanspreeklikheid

Versekeringdekking om die klub teen eise van die publiek en sy lede te beskerm vir skade of beserings anders as deur modelvliegtuie veroorsaak, moet deur die bestuur gereel en uit klubfondse in stand gehou word.

9. Dissipline

Alle lede onderwerp hulle aan die klubreels soos van tyd tot tyd gepubliseer en gewysig.

Die uitvoerende bestuur het die reg om lidmaatskap op te se of om enige ander dissiplinere stappe teen lede te neem wat hulle skuldig maak aan gedrag wat skadelik is vir die belange van die klub. Skriftelike appel mag binne sewe dae by die Algemenebestuurder aangeteken word, waarna die saak binne vier weke voor ‘n algemene vergadering gebring moet word. Die beslissing van die algemene vergadering sal finaal wees.

10. Besoekersfooie

‘n Besoekersfooi

is betaalbaar deur besoekers wat van die klub se vlieggeriewe gebruik maak. Die bedrag hiervan sal deur die bestuur bepaal word.hierdie fooi is nie van toepassing op amptelike uitnodiging aan ander klubs nie, of na goeddunke van die uitvoerende bestuur. Alle besoekers moet egter bewys dat hulle SAMA-lede is.

11. Finansies

Die klub se fondse sal by enige erkende finansiele instelling (bank) bele word. Alle uitgawes moet deur die bestuur ten tye van bestuursvergaderings goedgekeur word.

Die klub se boekjaar sal vanaf 1 November tot 31 Oktober van elke jaar strek.

Alle tjeks en ander onttrekkings moet  onderteken word deur twee van die volgende.
ALGEMENE BESTUURDER
BOEKHOUDING- EN ADMINISTRATIEWEBESTUURDER
BEMARKINGSBESTUURDER

‘n Ge ouditeerde balansstaat en finansiele verslag moat aan die jaarlikse algemene vergadering voorgele word.

11. Ontbinding

Indlen die klub ontbind word, sal elle finansiele verpligtinge eers nagekom word. Daarna sal alle eiendomme en besittings verkoop word en dle inkomste daarvan, tesame met enige ander bates ten tye van ontbinding, gelykop tussen at die opbetaalde lade verdeel word.

2005-03-27